Înmatriculări ambarcațiuni

Prezentăm în linii generale activitatea de înmatriculare/înscriere nave. Mai multe informații se pot obține de la personalul din cadrul Biroului Înmatriculări Nave-ANR, căpităniile zonale, precum și de la căpităniile de port și oficiile de căpitănie din structura acestora.

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ PENTRU ELIBERAREA PERMISULUI PROVIZORIU DE ARBORARE A PAVILIONULUI ROMÂN

de către Misiunea diplomatică a României pentru statul unde se afla nava pentru:
navele construite în străinătate care urmează să arboreze pavilionul român pentru perioada efectuării voiajului între șantierul constructor și un port românesc sau navele dobândite în afara teritoriului României de persoane juridice sau fizice române
1. Cerere de eliberare a permisului provizoriu de arborare a pavilionului român.
2. Certificatele tehnice emise conform legislației în vigoare care atestă că nava îndeplinește condițiile tehnice minime care să îi permită staționarea sau deplasarea în siguranță și că nu constituie o sursă de poluare a mediului (originale).
3. Titlul de proprietate (original sau copie legalizată).

Obs.
a) Permisele provizorii prin care se acordă dreptul de arborare a pavilionului român, emise de misiunile diplomatice ale României pot avea o valabilitate de cel mult 180 de zile, care va putea fi prelungită numai în mod excepțional, cu acordul Ministerului Transporturilor
b) Nava care navighează în baza unui permis provizoriu de arborare a pavilionului român, emis de o misiune diplomatică a României, nu poate fi utilizată în scop comercial.
c) La sosirea în primul port românesc, comandantul navei va depune la căpitănia portului permisul provizoriu de arborare a pavilionului român emis de misiunea diplomatică a României

 

ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ

• Ordonanța Guvernului nr.42/28.08.1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată (M.Of. nr.210/10.03.2004) cu modificările și completările ulterioare;
• H.G. nr.245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr.42/1997 privind transportul naval (M.Of. nr.185/25.03.2003);
• O.M.T. nr.889 din 3 iulie 2013 privind evidența și înmatricularea navelor care arborează pavilionul român (M.Of. nr.400/03.07.2013);
• O.M.T. nr.1079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic (M.Of. nr.560 din 29.07.2014)

• Codul Comercial promulgat prin decret la 10 mai 1887, intrat în vigoare la 1 septembrie 1887, cu modificările ulterioare – Despre comerțul maritim și despre navigație;
• Legea nr.43/1937 – Convenția internațională privind modificarea anumitor reguli privitoare la privilegiile și ipotecile maritime, Bruxelles, 10.04.1926 (M. Of. nr. 60/13.03.1937);
• O.M.T.C.T. nr. 2/06.01.2004 privind instituirea unor măsuri de creștere a siguranței navigației pentru navele maritime de categoria I mai vechi de 20 de ani (M.Of. nr. 26/13.01.2004);
• H.G. nr.2195/30.11.2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și / sau punere în funcțiune a ambarcațiunilor de agrement (M.Of. nr.16/06.01.2005);
• O.G. nr.33/30.01.2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale (M.Of. nr.88/02.02.2002), cu modificările și completările ulterioare;
• O.U.G. nr. 27/18.04.2003 privind procedura aprobării tacite (M. Of. nr. 291/25.04.2003), cu modificările și completările ulterioare;
• Ordinul 1001/2008 pentru aprobarea modului de operare și de functionare a Fișierului navelor și ambarcațiunilor de pescuit (M.Of. nr. 618/22.08.2008);
• O.U.G. nr.80/11.09.2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenției Internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, 1974, amendată, și a Codului Internațional pentru securitatea navelor și facilităților portuare, adoptate la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002 (M.Of. nr.684/29.09.2003) aprobată prin Legea nr.484/18.11.2003 (M. Of. nr. 833 / 24.11.2003);
• O.M.T. nr.1514/2014 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română (M.Of. nr.840 bis din 18.11.2014)

• O.M.T. 1447/2008 privind aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară cu modificările și completările ulterioare (M.Of. nr.858/19.12.2008);
• O.M.T.I. nr.1417/14.03.2012 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului nr.2919/85 (CEE) al Consiliului din 17 octombrie 1985 privind stabilirea condițiilor de acces la regimul rezervat prin Convenția revizuită privind navigația pe Rin a navelor care aparțin navigației pe Rin (M.Of. nr.660/19.09.2012).

INFRACȚIUNI / CONTRAVENȚII

• O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (M.Of. nr.410/25.07.2001), cu modificările și completările ulterioare;
• H.G. nr. 876/01.08.2007 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la regimul transporturilor navale (M.Of. nr. 557/15.08.2007).
• Legea nr.191/2003 privind infracțiunile la regimul transportului (Publicat în M.Of. nr.332/16.05.2003)

 

MODUL DE PREZENTARE AL ACTELOR
a) Cererile-tip completate de solicitant, cu majuscule, fără ştersături sau adăugiri, în două exemplare vor fi lizibile.

b) Solicitanţii vor certifica prin semnătură şi ştampilă orice ştersături, adăugiri ori modificări ce apar pe cereri / formulare de aviz de garanţie.

c) Solicitanţii au obligaţia de a completa toate rubricile cererii / formularului de aviz, iar cele care nu sunt aplicabile în speţă, precum şi spaţiile goale vor fi barate cu linii. În cazul în care unele rubrici ale cererii / formularului de aviz de garanţie nu sunt suficiente ca număr pentru înscrierea tuturor informaţiilor, rubricile existente în cadrul cererii / formularului se vor multiplica.

d) Cererea privind efectuarea oricărei operaţiuni va fi făcută de proprietarul / operatorul navei sau după caz, de părţile interesate. Documentele aferente, în limba română, se vor depune într-un singur exemplar, originale sau copii legalizate cu excepţia documentelor navelor maritime care intră sub incidenţa prevederilor convenţiilor internaţionale şi care efectuează voiaje internaţionale, depuse în vederea acordării, suspendării sau retragerii dreptului de arborare a pavilionului român care vor fi prezentate în două exemplare.

e) Actele juridice încheiate în străinătate nu sunt opozabile faţă de terţi dacă nu sunt transcrise în registrele misiunii diplomatice a României, conform prevederilor art.493 din Codul Comercial.

f) Documentele întocmite în România într-o altă limbă decât limba română vor fi traduse de un traducător autorizat a cărui semnătură se va legaliza notarial.

În situaţia în care se solicită efectuarea de operaţiuni pentru o navă aflată în voiaj internaţional, menţionarea în actul de naţionalitate se va putea face pe cale diplomatică prin oficiul consular al statului pe al cărui teritoriu se află nava.
Navele maritime şi de navigaţie interioară precum şi ambarcaţiunile de agrement se înscriu în registrele de evidenţă şi în registrele matricole ţinute de căpităniile de port/oficii de căpitănii de port.

Sursa: Autoritatea Navală Română

Latest posts by Eddie (see all)

About Eddie

Pasionat de munte, fotografie și călătorii! Și nu numai... Descoperă pe site... Navigare plăcută!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*