Regulamentul Concursului

Nota informare privind protectia datelor personale

REGULAMENT CONCURS – „CLUB NAUTICA”
Art. 1. Organizatorul şi regulamentul oficial al Concursului
Concursul este organizat de S.C. AVATAR MEDIA PROJECT S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Str. TROTUSULUI nr. 78, sector 1, tel. 0722.579.102, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/8496/2013, având Cod Fiscal RO30776390.
Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derulării Concursului prin publicarea modificarilor pe pagina https://www.facebook.com/ClubNauticaTV si pe site-ul oficial al emisiunii http://clubnauticatv.ro.
Art. 2. Durata Concursului şi aria de desfăşurare
Acest concurs se va desfăşura in perioada 10 mai ora 12:00 – 8 noiembrie 2015, saptamanal, pe site-ul http://clubnauticatv.ro si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ClubNauticaTV.
Participarea la concurs se poate realiza prin inscrierea unei fotografii cu tema nautica si postarea ei pe site-ul http://clubnauticatv.ro in sectiunea „Concurs”. Fiecare participant poate posta maxim o fotografie pe saptamana.
Înainte de începerea Concursului si dupa încetarea duratei Concursului, îndeplinirea conditiilor mentionate în Regulament nu mai confera dreptul de a participa la Concurs.
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu înainte de a anunta acest lucru public pe pagina de Facebook dedicata emisiunii Club Nautica https://www.facebook.com/ClubNauticaTV si pe site-ul oficial al emisiunii http://clubnauticatv.ro.
Concursul este organizat exclusiv in mediul virtual (online), pe pagina dedicata emisiunii Club Nautica in sectiunea „Concurs”, respectiv http://clubnauticatv.ro, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Art. 3. Mecanismul Concursului
Principiul de participare este acelasi pentru premiile fiecarei saptamani si pentru marele premiu, dupa cum urmeaza:
 • Pentru a participa la concurs, participantul trebuie sa fie de acord cu termenii si conditiile/regulamentul concursului.
 • Prin participarea efectiva, se prezuma ca si-au insusit regulamentul concursului si sunt de acord cu termenii si conditiile acestuia.
Pentru a participa la Concurs si pentru a putea castiga, Participantii care indeplinesc conditiile prezentului Regulament, trebuie sa urmeze urmatoarele etape:
 • Sa acceseze pagina de Facebook dedicata Club Nautica, https://www.facebook.com/ClubNauticaTV si sa fie sau sa devina “Fan” al paginii dedicate Club Nautica de pe reteaua sociala Facebook, prin apasarea butonului denumit “LIKE” (în limba engleza)/ “Îmi Place” (în limba româna) prezent în pagina.
 • Sa acceseze pagina http://clubnauticatv.ro dedicata Concursului, sectiunea „Concurs” ” si sa completeze formularul de inscriere.
 • Sa faca upload unei fotografii pe teme nautice.
Dupa inscriere si efectuarea upload-ului, numele participantilor si fotografiile vor aparea pe o pagina de vot in cadrul http://clubnauticatv.ro, sectiunea „Concurs” si vor putea fi votate de utilizatorii site-ului http://clubnauticatv.ro.
Numele si fotografia vor fi insotite de un numar de ordine, spatiu de votare si numarul de voturi obtinute pana la momentul respectiv.
Afisarea va fi facuta in ordinea voturilor obtinute.
Castigatorul premiului saptamanal este desemnat cel care luni la ora 13:00, in perioada Concursului, are cele mai multe voturi. Catigatorul va fi anuntat pe site-ul oficial al emisiunii http://clubnauticatv.ro.
Clasamentul de voturi va fi resetat in fiecare saptamana, pe toata durata Concursului. Daca un participant la Concurs a castigat o editie, el nu mai poate castiga si alte editii, dar va participa la tragerea la sorti de la finalul concursului, pentru premiul cel mare.
Toti participantii vor participa la extragerea Marelui Premiu. Tragerea la sorti se va face de catre Comisia numita in mod expres pentru aceasta operatiune, prin intermediul unui soft-ului special.
Catigatorul marelui premiu va fi anuntat pe site in saptamana 1 – 8 noiembrie 2015, in urma tragerii la sorti.
Art. 4. Premiile
Premiile acordate in cadrul concursului vor consta in:
 • Premiul saptamanal: vesta de salvare si obiecte promotionale inscriptionate Club Nautica.
 • Marele Premiu: o barca echipata.
Pentru acordarea premiului se vor oferi urmatoarele informaţii: numele si prenumele, adresa (domiciliul stabil), numarul de telefon mobil si o copie dupa CI.
In cadrul acestui Concurs, nu este posibila inlocuirea premiilor cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii.
Art. 5. Temeiul legal
Prezentul regulament se desfasoara în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorilor. Ca atare, aceştia nu au niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiţii normale a premiului.
Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate (nume, prenume, adresă, număr telefon, varsta, ocupaţie, adresa e-mail) să intre în baza de date a organizatorului – SC AVATAR MEDIA PROJECT SRL conform legii 677/2001 şi a partenerilor acestuia, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestora.
La cererea explicita a participantului, adresata la numarul de telefon: 0722.579.102 sau e-mail office@clubnauticatv.ro, societatea se obliga sa actualizeze, sa stearga sau sa informeze participantul in legatura cu datele personale.
Art. 6. Dreptul de participare
Poate participa la Concurs orice persoana fizica, cetatean roman cu domiciliul sau resedinta in Romania, sau cetatean strain rezident pe teritoriul Romaniei (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenta fiscala inregistrat la Administratia Financiara).
În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta va fi îndreptăţit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinţilor sau al tutorelui sau legal, iar în cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmare a unei alte situaţii decât neîmplinirea vârstei de 18 ani), acesta va fi îndreptăţit să intre în posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal.
Nu au drept de participare la acest Concurs angajaţii organizatorului, precum şi cei ai partenerilor acestuia, care sunt implicaţi în organizarea şi desfăşurarea concursului, şi nici rudele de gradul I si II ale persoanelor fizice generic individualizate anterior.
Participarea la concursul desfasurat de AVATAR MEDIA PROJECT şi/sau revendicarea oricărui premiu confirmă acceptarea necondiţionată a fiecărui participant ca numele, fotografiile şi materialele filmate cu participanţii şi câştigătorii să poată fi făcute publice şi folosite de organizator în scop publicitar, nelimitat teritorial şi/sau temporar, precum şi prin utilizarea oricărei modalităţi de promovare (ex. internet, afişaj stradal etc.).
Prin participarea la concurs, persoanele fizice în cauză acceptă în mod necondiţionat şi explicit ca datele personale de identificare să fie utilizate şi stocate într-o bază de date, aceasta putând fi folosită de organizator sau subcontractanţi ai acestora, ulterior, în cadrul altor aplicaţii similare, de marketing direct, etc.
La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa Str.Trotusului nr.78, Sector 1, Bucureşti, Organizatorul se obligă:
 • să confirme solicitantului, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele sale personale;
 • să rectifice, să actualizeze, să blocheze sau să şteargă datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în mod gratuit;
 • să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
În cazul unor potenţiale litigii apărute între organizator şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente române de la sediul organizatorului.
Prezentul concurs se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal al României în vigoare.
Art. 7. Acordarea premiilor
Castigarea Premiilor saptamanale oferite in cadrul Concursului se face in functie de numarul de voturi acumulat in fiecare saptamana pe parcursul Concursului.
Castigarea Marelui Premiu oferit in cadrul Concursului se face prin tragere la sorti de catre Comisia numita in mod expres pentru aceasta operatiune
Premiile ce constau in produse nu se pot compensa in bani.
In cazul in care castigatorul este minor sau o persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, acesta este indrepatit sa intre in posesia premiului numai daca este insotit de un parinte sau de reprezentantul legal, acesta din urma va semna o declaratie prin care organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de premiul obtinut.
Art.8. Taxe si impozite
Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII. Impozitul pentru premiile in produse ce depasesc valoarea de 600 RON net va fi suportat de catre ORGANIZATOR. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a câstigatorilor.
Art.9. Limitarea răspunderii
Concursul este destinat tuturor celor care acceseaza internetul si intra pe site-urile unde organizatorul posteaza bannerul/pop-up-ul de concurs. În consecinţă, organizatorul nu va fi ţinut în nici un fel responsabil pentru nici una dintre situaţiile următoare (lista NU este semnificativă, ci doar exemplificativă):
 • oricare disfuncţionalitate a reţelelor de electricitate, de telefonie fixă sau mobilă etc. care împiedică buna derulare/funcţionare a concursului (operatorul de telefonie mobilă, ENEL etc.);
 • defecţiunea oricărui material de recepţie sau a liniilor de comunicaţie.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarea producându-şi efectele din momentul publicării respectivei informaţii pe pagina de internet.
Art. 10 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal:
Persoanele care şi-au comunicat datele personale sunt titulari ai următoarelor drepturi, conform Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.
10.1. Informarea persoanei vizate
 1. identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 2. scopul în care se face prelucrarea datelor;
 3. informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 4. orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
10.2. Dreptul de acces la date
Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
 1. informatii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 2. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
 3. informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează oice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 4. informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 5. informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile de mai sus printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
10.3. Dreptul de intervenţie asupra datelor
Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
 1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
 3. notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arată dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).
10.4. Dreptul de opoziţie
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).
 10.5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:
 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
 2. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).
Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de prezenta lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situaţii:
 1. decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
 2. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.
10.6. Dreptul de a se adresa justiţiei
Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încălcate.
Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.
Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.
Art. 11. Forţa majora
11.1. Prin forţa majoră se inţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil, independent de voinţa vreuneia din părţi si intervenit ulterior demarării concursului si care pune, in mod obiectiv, organizatorul in imposibilitatea de a executa in mod corespunzător, in tot sau in parte, concursul.
11.2. Reprezintă caz de forţă majoră, fără a se limita la acestea si cu condiţia ca acestea sa nu fie provocate sau favorizate de neglijenţa părţii care il invoca, evenimente precum: cutremure, incendii inundaţii sau alte calamiţati naturale, schimbari in reglementari ale legislaţiei incidenţe, greve generale, miscari sociale, razboi etc.
Art. 12. Întreruperea concursului
Concursul va putea fi întrerupt în caz de forţă majoră, asa cum a fost definita in Art. 11, sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul http://clubnauticatv.ro.
Art. 13. Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti romane competente.
Art. 14. Alte prevederi
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, insa nu inainte de a anunta publicul, modificarea producandu-si efectele din momentul publicarii respectivei informatii pe pagina de internet http://clubnauticatv.ro.
 • La acest concurs poate participa orice cetăţean roman, indiferent de varstă, sex, naţionalitate sau religie, cu excepţia angajaţilor AVATAR MEDIA PROJECT, a colaboratorilor şi a rudelor lor de gradul I pana la gradul IV.
 • Regulamentul de desfasurare a concursului este publicat pe toata perioada concursului pe site-ul http://clubnauticatv.ro. De asemenea, va putea fi consultat la sediul organizatorului, din Str.Trotusului nr.78, sector 1, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon: 0722.579.102.
 • Prin participarea la concurs participantul la promotie este de acord cu prevederile regulamentului promotiei si isi da consimtamantul sa intre in baza de date a SC AVATAR MEDIA PROJECT S.R.L. pentru a primi materiale informative prin SMS, e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare, conform Legii 677/2001.
Conducerea AVATAR MEDIA PROJECT – Organizatorul Concursului

Comments are closed.